Boris Mitic
Print
Was born in Leskovac, southern Serbia. He worked as Professional journalist when he Decided to buy a camera and make his first film “Pretty Dyana” on his home computer. The film, describing the life of Roma in the outskirts of Belgrade through a story of Citroen car model, which they use to collect recyclable garbage for a living, became popular at festivals (over 60 in total) and received 11 awards. He also directed “UNMIK Titanik”, a documentary about 100 Serbs trapped for four years in a building under UN protection from retaliating attacks by Albanians in the capital of post-war Kosovo. His third film, “Goodbye, how are you?”about the phenomenon of Serbian satirical aphorisms, premiered in 2009 and has already received several festival awards.

Boris Mitic ka lindur në Leskovac, në Serbinë perëndimore. Ka punuar si gazetar profesional deri kur ai vendosi të blinte një kamera dhe bëri filmin e parë të tij “Pretty Dyana” në kompjuterin e shtëpisë. Filmi, përshkruan jetën e Romës në kufijtë e Beogradit nëpërmjet historisë së citroen, një model makine , që mblidhnin plehra të ricikluara  për të jetuar,  u bë i njohur në festival (rreth 60 në total) dhe fitoi 11 çmime. Ai gjithashtu ka drejtuar  “UNMIK Titanik”, një dokumentar për 100 Serb të zënë në kurth për katër vite në një ndërtesë nën mbrojtjen e Bashkimit Europian nga reagimet e sulmeve nga Shqiptarët në qendër të pas luftës së Kosovës . Filmi i tij i tretë “Goodbye how are u? “ rreth fenomenit të aforizmave satirike Serbe, të premierës së tij të vitit 2009 dhe ka marrë disa çmime nga festivalet e ndryshme.