AWARDS 16th edition TIFF 2018
PDF Print E-mail

  

AWARDS TIFF 2018

16th edition of Tirana International Film Festival

INTERNATIONAL FEATURE COMPETITION

The jury composed by:

Andrea Wink (Germany), Besnik Krapi (Kosovo), Marija Perovic (Montenegro)GOLDEN OWL - BEST FEATURE FILM

Irina by Nadejda Koseva | Bulgaria | 2018

A strong story about surviving in unpleasant surrounding through female character  that shows how we can forgive and find the hope at the end.

Një historie të fuqishme mbi mbijetesën në një mjedis të pakënaqshëm përmes një personazhi femër, e cila tregon si mund të falim dhe të gjejmë në fund shpresën.BEST DIRECTOR

Rene Eller for the film WE | Netherlands | 2018

A feature film debut director who did a sensible work with hard and violent attitude of young teenagers.

Një regjisori debutues në filmin e gjatë, i cili bëri një punë delikate me sjelljen e vështirë dhe të dhunshme të adoleshentëve.

BEST SCREENPLAY

Artan Minarolli for the film The Delegation | Albania, France, Greece, Kosovo | 2018

A script which deals about a difficult past of a country, using huge empathy for each character. Through human characters, the scriptwriter gave us a story how different people deal with communism period and the humanity as well.

Një skenari, i cili flet për të kaluarën e vështirë të një vendi, duke përdorur ndjeshmëri të madhe për secilin personazh. Përmes karaktereve njerëzore, skenaristi rrëfeu një histori, se si njerëz të ndryshëm u përballën me periudhën e komunizmit dhe njerëzimin.


BEST CINEMATOGRAPHY

Audrius Kemezys for the film Breathing into Marble by Giedrė Beinoriūtė Croatia, Latvia, Lithuania | 2018

Includes an intimate camera treatment and does not leave us only as absorber, but puts us also inside the emotions of the characters.

Përfshin një trajtim intim të kamerës, i cili s'na lë vetëm si përthithës, por na fut gjithashtu brenda emocioneve të personazheve.BEST EDITING “LUC BARNIER”

Wouter van Luijn for the film WE | Netherlands | 2018

Editing puts the story in different layers mirroring the approach of the eight teenagers.

Montazhi e vendos historinë në shtresa të ndryshme, që pasqyrojnë përqasjen e tetë adoleshentëve.SPECIAL MENTION

for Viktor Zhusti, Ndriçim Xhepa and Xhevdet Ferri

A special and brilliant lead male actors who represent each part of society

and shows us how hard was to survive in that period

and they did it in the most brilliant way in the film The Delegation.

Aktorë protagonistë mashkullorë të veçantë e të shkëlqyer, të cilët përfaqësojnë çdo pjesë të shoqërisë dhe na tregojnë sa e vështirë ishte të mbijetoje në atë periudhë; dhe këtë e bënë në mënyrën më të shkëlqyer në filmin "Delegacioni".*   *   *EYE on TIFF – Debut Feature Film Competiton

The jury composed by:

Marco Urizzi (France), Michaela Sabo (Sllovakia), Christoph Thoke (Germany)

awards

BEST EYE on TIFF

Secret Ingredient by Gjorce Stavreski, | Macedonia, Greece | 2017

The movie comes with a wonderfully crafted script, alongside with convincing acting performances; it succeeds to engage and entertain its audience,

dealing with severe subjects in a funny mode. All in all, it is a very promising debut!

Filmi vjen me një skenar të punuar në mënyrë të mrekullueshme, bashkë me aktrim bindës. Ai arrin të përfshijë dhe argëtojë publikun në trajtimin e temave të rënda në mënyrë gazmore. Është një debutim mjaft premtues!

The EYE on TIFF award sponsored by Wide – Eye on Films, label dedicated to the first and second films, corresponds to a prize of 500 Euros in In-Kind Services for festival distribution, marketing and communications for the project.SPECIAL MENTION

Life Again by Reza Fahimi | Iran | 2018 | 79'

The EYE on TIFF award sponsored by Wide – Eye on Films, label dedicated to the first and second films, corresponds to a prize of 250 Euros in In-Kind Services for festival distribution, marketing and communications for the project.SPECIAL MENTION

Madam Yankelova's Fine Literature Club by Guilhad Emilio Schenker | Israel | 2017 | 88'

The EYE on TIFF award sponsored by Wide – Eye on Films, label dedicated to the first and second films, corresponds to a prize of 250 Euros in In-Kind Services for festival distribution, marketing and communications for the project.


*   *   *INTERNATIONAL SHORT COMPETITION

The jury composed by:

Ali Asgari (Iran), Rastko Ciric (Serbia), Luan Kryeziu (Kosovo)BEST SHORT FILM – Oscar® qualifying

Everything is Far Away by Emanuel Parvu | Romania | 2018 | 15’

For its humble and attractive story that questions the audience about the meaning of love.

Për historinë e thjeshtë dhe tërheqëse që shtron para publikut pyetjen për kuptimin e dashurisë.BEST FICTION

All These Creatures by Charles Williams | Australia | 2018 | 13’

For the original idea and artistic treatment dedicated to all the creatures in the world.

Për idenë origjinale dhe trajtimin artistik kushtuar gjithë krijesave të botës.BEST ANIMATION

Bendito Machine VI - Carry On by Jossie Malis | Spain, France | 2018 | 14’

For the intelligent story and excellent animation and design.

Për historinë inteligjente si dhe animacionin e dizajnin e shkëlqyer.SPECIAL MENTION

Forgive Me by Besim Ugzmajli | Kosovo | 2018 | 14’

For courage and skillful cinematic treatment.

Për kurajën dhe trajtimin mjeshtëror kinematografik.

*   *   *DOCUMENTARY INTERNATIONAL COMPETITION

The jury composed by:

Federico Rossin (France), Arbër Zaimi (Kosovo), Edon Qesari (Albania)BEST DOCUMENTARY

The Greenaway Alphabet by Saskia Boddeke | Netherlands | 2017

For the biographical essayistic intertwine of experimental elements regarding the making of, but also pedagogical subject wise.

Për ndërthurjen në një eseistikë biografike të elementeve eksperimentalë

sa i përket realizimit, por edhe pedagogjik sa i përket subjektit.BEST DOCUMENTARY FULL LENGTH

The Greenaway Alphabet by Saskia Boddeke | Netherlands | 2017 | 70’

For the value given to the word, and the way it turns into an instrument  for an exploratory and creative conversation.

Për vlerën që i jep fjalës dhe mënyrës sesi ajo kthehet në mjet të një bashkëbisedimi zbulues dhe krijues.BEST DOCUMENTARY SHORT/MID LENGTH

Bjeshkë (Mountain) by Grégoire Verbeke | Belgium | 2018 | 15’

For the expressive dedication to an artistic, as well as anthropological journey.

Për përkushtimin e shprehur ndaj një udhëtimi, sa artistik, aq edhe antropologjik.

*   *   *

BALKAN & NATIONAL COMPETITION

The Jury composed by:

Ana Jakimska (Macedonia), Nikos Labot (Greece), Selcen Ergun (Turkey)BEST BALKAN FILM

Holy Boom by Maria Lafi | Albania, Cyprus, Greece | 2018 | 99’

The film has a complex narrative that follows three intertwined storylines whose protagonists are characters living on the margins of society. It is a brave venture using a fragmentary structure to paint a socially engaged picture of a European community faced with the challenges of immigration and adapting to life along newcomers.

Filmi ka një tregimtari të ndërlikuar, e cila ndjek tri linja të ndërthurura historish, protagonistët e të cilave janë personazhe që jetojnë në kufijtë e shoqërisë. Është një sipërmarrje e guximshme që përdor stukturën e fragmentarizuar për të paraqitur një tablo përfshirëse sociale të një bashkësie europiane, e cila përballet me sfidën e emigracionit dhe me përshtatjen e jetesës përkrah të sapoardhurve.Special Mention

Tina & Sendy by Hani Domazet | Croatia | 2018 | 20’

For its brave and direct approach to filmmaking, as well as the freedom to combine genres and styles. It offers a refreshing view into the life of young and aspiring women in the sex business.

Për përqasjen e guximshme dhe të drejtpërdrejtë ndaj filmografisë, si dhe për lirinë për të kombinuar zhanret e stilet. Ai ofron një këndvështrim të gjallë në jetët e grave të reja dhe aspirante në biznesin e seksit.

***BEST FILM IN ALBANIAN

A Month by Zgjim Terziqi | Kosovo | 2017 | 25’

This film presents a poetic description of the character’s challenging life at the same time painting a realistic picture of contemporary Kosovo society. This intimate and warm film takes the viewers by the hand and leads them into a world full of uncertainties, a world that is yet close to home and family. The cinematography and production design of the film add to the melancholic atmosphere and create an elevated reality, which corresponds with the protagonist’s emotional state.

Ky film përfaqëson një përshkrim poetik të jetës së vështirë të personazhit e në të njëjtën kohë jep një tablo realiste të shoqërisë bashkëkohore kosovare. Ky film i ngrohtë dhe i afërt i merr shikuesit për dore duke i çuar në një botë plot pasiguri; në një botë që gjithsesi ndodhet ende pranë shtëpisë e familjes. Kinematografia dhe dizajni i produksionit të filmit i shtojnë melankolinë atmosferës dhe krijojnë një realitet të lartësuar, i cili përputhet me gjendjen emocionale të protagonistit.SPECIAL MENTION

Atila by Benart Laze | Albania | 2017 | 20’

For its beautiful choice of locations and impeccable design of light. The camera work is subtle and precise, drawing the viewer into the serene yet uncertain world of life on the sea.

Për zgjedhjen e bukur të vendxhirimeve dhe dizajnit të përsosur të dritës. Puna e kamerës është delikate dhe e saktë, duke e tërhequr shikuesin në botën e qetë, por të pasigurt të jetës në det.

*   *   *

STUDENT & VIDEO ART FILM

The Jury composed by:

Ilir Lluka, Erion Bubullima, Yllka Gjollesha (Albania)BEST STUDENT FILM

A Worthy Man by Kristian Håskjold | Denmark | 2018 | 19’

For the presentation with an elegant language of the complex humanism of the modern individual, with his internal struggles about his aspectatives towards his place in society, where the fears and desires for acceptance constitute the essence of the vulnerability of his personality.

Për një paraqitje me një gjuhë elegante të humanizmit kompleks të individit modern, me konfliktet tij të brendshme emocionale përkundrejt aspektativave, që ai ka për vendin e tij në shoqëri, ku frikërat dhe dëshirat për pranim të përbëjnë thelbin e vulnerabilitetit të personalitetit të tij.

*   *   *

BEST VIDEO ART & EXPERIMENTAL

The End of Time by Milcho Manchevski | USA | 2017 | 6’

For its unique presentation with a minimalistic poetic narrative of the complexity of human society in an ordinary day, centering itself to one of the emotions that are related to the warmth, the sincerity and the fragility of the human beings, the smile, while presenting the world as consecutive moments each as important as the next one.

Për një paraqitje unike dhe me një narracion minimalist tepër poetik të kompleksitetit të një shoqërie njerëzore në një ditë të zakonshme, qendërzuar në një prej emocioneve, të cilat lidhen me ngrohtësinë, sinqeritetin dhe fragilitetin e qenieve njerëzore, buzëqeshjen, duke e paraqitur botën si një seri momentesh të njëpasnjëshme secila po aq e rendësishme sa tjetra.

*   *   *

MEDIA AWARD

The Jury composed by:

Jetona Koçibelli (TOP channel), Jonida Vokshi (DigitAlb), Gerta Qurku (Art-Im-Pulse)


The Delegation by Bujar Alimani | Albania, France, Greece, Kosovo

This film deals with an important topic of that which our country has experienced, and also depicts a part of society that is not often mentioned. We think that this film is important for both local and international audiences in order to better understand the transition Albanian society went through, and not only that. It makes it important for this film to be watched around the world, because unfortunately there are still countries today that imprison activists, artists, journalists – for their free speech. (As in the case of the renowned director from Ukraine, Olek Senstov.) – Not to mention hundreds of other cases which show that although we live in a democracy, some countries simply live in a "modern dictatorship".

Ky film trajton një temë të rëndësishme mbi atë çka ka përjetuar vendi ynë e gjithashtu përshkruan një pjesë të shoqërisë që nuk përmendet shpesh. Ne mendojmë se ky film është i rëndësishëm si për publikun lokal, ashtu dhe për atë ndërkombëtar, në mënyrë që të kuptohet më mirë tranzicioni nëpër të cilin ka kaluar shoqëria shqiptare dhe jo vetëm. Është me rëndësi që ky film të shihet në gjithë botën sepse fatkeqësisht, ka ende vende sot, të cilët burgosin aktivistë, artistë, gazetarë, për fjalën e lirë (si në rastin e regjisorit të njohur ukrainas Olek Senstov), pa përmendur qindra raste të tjera që tregojnë se edhe pse jetojmë në demokraci, disa shtete jetojnë thjesht në një "diktaturë moderne".

*   *   *

BEST DEBUT FILM “RON HOLLOWAY”

In Between by Aliyar Rasti | Fiction | Iran | 2018 | 25’

*   *   *

AUDIENCE CHOICE AWARD

The Delegation by Bujar Alimani | Albania, France, Greece, Kosovo

*   *   *

HONORARY LIFE AWARD

To

Michael Glawogger

Austria | 1959 - 2014

 

 

Festival Events

 

Festival Guests