AWARDS 15th edition TIFF 2017
PDF Print E-mail

 

FEATURE JURY composed by Denis Côté (Canada) and Dritan Huqi (Albania)

awards:

 

BEST FEATURE FILM

 

BEST FEATURE FILM

Glory by Kristina Grozeva, Petar Valchanov | 2016 | Bulgaria, Greece | 97'

 

A movie that speaks to every time, place, and society – with an extraordinary development of a simple plot, which we live every day. A movie that carries a powerful message, but also a work of art with emotional and aesthetical values.

 

Një film që i flet çdo kohe, çdo vendi dhe çdo shoqërie, me një zhvillim të jashtëzakonshëm të një subjekti të thjeshtë, që të gjithë e jetojmë çdo ditë. Një film me një forcë të madhe në mesazhin e tij, por dhe një vepër artistike me vlerë emocionale dhe estetike.

***


BEST DIRECTOR

Gentian Koçi

Daybreak | 2017 | Albania, Greece | 85'

 

A clear directorial concept.  Every component helps build an image that serves this point of view.

A simple cinematographic language which conveys important messages about our reality.

 

Një koncept i qartë regjisorial, një imazh i ndërtuar në çdo komponent në funksion të këtij këndvështrimi.

Një gjuhë e thjeshtë kinematografike, që përcjell mesazhe të rendësishme të realitetit tonë.

***


BEST SCREENPLAY

Edon Rizvanolli

Unwanted by Edon Rizvanolli | 2016 | Kosovo | 85'

 

A unique entanglement between the desire to create the future and the past that holds one back.

A perfectly built mechanism of time, mentality, drama, and characters, which astounds by its emotional intensity.

 

Një ndërthurrje e veçantë ndërmjet dëshirës për të krijuar të ardhmen, përballë një të kaluare që e mban peng.

Një mekanizëm i ndërtuar përsosmërisht, ndermjet kohës, mentalitelit, dramës dhe personazheve, që të befason me forcën emocionale.

***


BEST CINEMATOGRAPHY

Vesselin Hritov

Directions by Stephan Komandarev | 2017 | Bulgaria, Germany, Macedonia | 103'

 

A stand out component not only for its technical solutions, but in making the audience a “Live” witness of the events described in this movie in a very realistic way. A camera that makes us strongly experience the character’s drama in that very harsh reality.

 

Komponent i dukshëm jo vetëm në zgjidhjet teknike, por në mënyrë tejet realiste duke e bërë spektatorin dëshmitar “live” të ngjarjeve që përshkon ky film. Një kamera, që na bën ta përjetojmë fort dramën e personazheve në atë realitet tejet të vështirë.

***


BEST EDITING Luc Barnier

Dražen Kuljanin

A Balkan Noir by Dražen Kuljanin | 2017 | Sweden, Montenegro | 74'

 

A unique editing style supporting the drama and the movie aesthetics. A unique incorporation of graphic elements into the movie’s dramaturgy.

 

Një stil i veçantë montazhi, në funksion të dramës, por dhe të estetikës së filmit. Një ndërthurrje e veçantë e elementit grafik, brenda dramaturgjisë së filmit.

***


BEST EUROPEAN FEATURE FILM

Beneath the Silence by Erez Mizrahi, Sahar Shavit | 2016 | Israel | 112'

 

An impressive and shocking movie. The dramatic reality as an aftermath of the conflicts that continue to threaten our continent.

 

Një film mbresëlenës dhe shumë tronditës. Realiteti dramatik pasojë e konflikteve që vazhdojnë të cënojnë kontinentin tonë.

***


 

DOCUMENTARY JURY composed by Altin Raxhimi (Albania), Visar Vishka (Macedonia) and Mateo Cingu (Albania)

awards:

BEST DOCUMENTARY

On the Edge of Life by Yaser Kassab | 2017 | Syria | 45'

 

A heart-rending personal essay on grief and uprooting, on the limbo states of existence.

 

Një essè personale tepër prekëse mbi dhimbjen dhe shpërnguljen, në një ekzistencë të mbetur pezull.

***


BEST FEATURE DOCUMENTARY

The Charro of Toluquilla by José Villalobos Romero | 2016 | Mexico | 90'

 

Charro - a life excellently and honestly filmed and told. Carro confronts society and death by living his life fully.

 

Një jetë e filmuar dhe e treguar në mënyrë të shkëlqyer dhe me sinqeritet. Çarro përballet me shoqërinë dhe vdekjen duke e shijuar jetën deri në fund.

***


BEST MID-LENGTH DOCUMENTARY

On the Edge of Life by Yaser Kassab | 2017 | Syria | 45'

 

A heart-rending personal essay on grief and uprooting, on the limbo states of existence.

 

Një tregim personal tronditës mbi atë që do të thotë të mbash zi dhe se çdo të thotë të çrrënjosjesh, mbi gjendjet tranzitore dhe të paqarta të ekzistencës.

***


BEST SHORT DOCUMENTARY

The Gold Rush by Raúl de la Fuente | 2017 | Spain | 24'

 

Masterful narration that develops from a local tragedy into a global one.

The classical butterfly efekt.

 

Një rrëfim mjeshtëror, që zhvillohet nga një tragjedi lokale në tragjedi globale.

Shembull klasik i Efektit Flutur.

***


BEST EUROPEAN DOCUMENTARY

Mr. Gay Syria by Ayse Toprak | 2017 | Turkey | 84'

 

A heart-breaking journey of gay Syrians from imminent  death under the hands of ISIS to freedom in Western Europe. Some make it, some don't. Well-told.

 

Një udhëtim i dhimbshëm i dy homoseksualëve sirianë që i shpëtojnë vdekjes së sigurt në duart e ISIS-it duke gjetur lirinë në Europën perëndimore. Disa ia dalin mbanë e disa jo. I mirëtreguar.

***


 

SHORT FICTION JURY composed by Hila Chessen (Israel), Laurent Rouy (France) and Ergys Meta (Albania)

awards:

BEST SHORT FICTION FILM

Retouch by Kaveh Mazaheri | 2017 | Iran | 20'

 

Every aspect of the film contributes to a precise and painful story, keeping us emotionally involved with the expressions of the main character. The merging of cinematic component gives its simplicity more powerful meaning.

 

Çdo aspekt i filmit kontribuon në një histori të përpiktë dhe të dhimbshme, duke na mbajtur emocionalisht të përfshirë me shprehitë e personazhit kryesor. Shkrirja e përbërësve kinematografikë i jep thjeshtësisë së tij domethënie të fuqishme.

***


BEST EUROPEAN SHORT FICTION

Red Light by Toma Waszarow | 2016 | Bulgaria, Croatia | 21'

 

Perfectly shows the problems of Bulgarian, but as well the society in transition with an original and surprising way. It deals about very heavy social problematic with a comedic tone and its striking context makes the freshness of that film.

 

Tregon në mënyrë të përsosur problemet e bullgarëve, por gjithashtu të shoqërisë në tranzicion dhe e bën këtë me një mënyrë origjinale dhe befasuese. Trajton me tone komike një problematikë sociale të rëndë dhe konteksti i habitshëm i jep freskinë këtij filmi.

***


 

ANIMATION & VIDEO ART JURY composed by Alban Muja (Kosovo), Albert Malltezi  and Fani Zguro (Albania)

awards:

BEST SHORT ANIMATION

The Bridge Over the River by Jadwiga Kowalska | 2016 | Switzerland | 6'

 

Simplicity, concept and realization made the jury to decide unanimity for ‘’The Bridge Over the River”.

 

Thjeshtësia, koncepti dhe realizimi ka bërë që juria të vendosë unanimisht për filmin “Ura mbi lum”.

***


BEST VIDEO ART & EXPERIMENTAL

The Copyist by Tamás Köszegi | 2016 | Hungary | 8’

 

The way how author find a way to share with us as audience one relationship is unique and very special. As well the language he found made us as jury to decide unanimity for the “The Copyist”.

 

Rruga që ka gjetur autori për të ndarë me ne si audiencë një marrëdhenie është shumë unike dhe speciale. Po ashtu gjuha që ka gjetur autori ka bërë që juria të vendosë unanimisht për videon “Kopjuesi”.

***


 

STUDENT JURY composed by Kamuran Goranci (Kosovo) and Suela Bako (Albania)

awards:

BEST STUDENT FILM

Millimeterle by Pascal Reinmann | 2016 | Switzerland | 15'

 

For its honesty and deep truthfulness, brilliant acting, unique cinematographic language, a very sensitive and bold topic choice, and for its psychological analysis of characters and the phenomena.

 

Për sinqeritetin dhe vërtetësinë e thellë, interpretimin e shkëlqyer aktorial, gjuhën e veçantë filmike, temën tejet delikate dhe të guximshme si dhe zbërthimin psikologjik të karaktereve dhe fenomenit.

***


 

IN ALBANIAN JURY composed by Irina Gurova (Bulgaria) and Goce Kralevski (Macedonia)

awards:

BEST FILM IN ALBANIAN

Home by More Raça | 2016 | Kosovo | 23'

 

The film "Home" has an extremely well elaborated script, which has respected the rules of the short form and has a very strong subject. The director has managed to transmit to the audience the complexity of the society in which the story takes place and the relationships between family members. It's a profoundly touching film with little dialogue, so enough that not overburdened the great cinematography and great acting by the main cast.

 

Filmi “Shtëpia” ka një skenar të përpunuar jashtëzakonisht mirë, i cili ka respektuar rregullat e formës së skenarit të shkurtër dhe përmban një subjekt mjaft të fortë. Regjisori ka arritur të përcjellë te publiku shoqërinë e ndërlikuar ku ndodh ngjarja dhe marrëdhëniet mes pjesëtarëve të familjes. Është një film që prek thellësisht; me pak dialog; mjaftueshëm për të mos mbingarkuar kinematografinë e mrekullueshme dhe aktrimin e shkëlqyer të kastit.

***


 

SPECIAL MENTION

The Remigrant by Astrit Alihajdaraj | 2017 | Kosovo | 20'

 

The special mention goes to the film "The Remigrant" because of its directing qualities and really good acting. The story also shows an interesting angel of the emigrants life.

 

Përmendje e veçantë i bëhet filmit “Remigranti” për cilësitë regjisoriale dhe aktrimin vërtet të mirë. Historia jep gjithashtu një këndvështrim interesant të jetës prej emigranti.

***


BEST BALKAN FILM

Fluffy by Lee Filipovski | 2016 | Serbia | 24'


 

BEST DEBUT FILM “Ron Holloway”

The Children Will Come by Ana Jakimska | 2017 | Macedonia | 19'

 

***

 

MEDIA JURY composed by Blerina Goce, Dorina Topallaj and Sabina Veizaj (Albania)

awards:

 

MEDIA AWARD

Glory by Kristina Grozeva, Petar Valchanov | 2016 | Bulgaria, Greece | 97'

 

“Glory” is a real social allegory that explores themes, as: corruption, social difference and rural & urban differences in nowadays, themes that are very actual not only in Bulgaria but all over the Balkan and more. “Glory” it is in the same time dramatic and funny. The film shows how difficult and comic it is to be honest and with pure moral in a corruptive system and corruptive society. Film it comes with a realist style, almost like a documentary and it is a cinematographic parable about corruption, bureaucracy and propaganda.

 

“Glory” është një alegori realiste sociale që eksploron tema të korrupsionit, diferencës sociale dhe ndarjes rurale dhe urbane në shoqërinë e sotme bashkëkohore, tema që janë aktuale jo vetëm në Bullgari, por në krejt Ballkanin e më gjerë. Filmi tregon se sa e vështirë dhe qesharake është të jesh i ndershëm dhe me moral të pastër në një sistem dhe shoqëri të korruptuar. I paparashikueshëm, filmi vjen në një stil realist e gati dokumentaresk dhe është një parabolë kinematografike, njëkohësisht therrëse dhe argëtuese.

 

***


 

AUDIENCE CHOICE AWARD

Raffi by Arend Agthe | 2015 | Germany | 97'

 

awardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawards

 

Festival Events

 

Festival Guests