Albes Fusha

Art curator, organizer of various workshops, co- creator of events in several countries. He currently teaches at the Academy of Fine Arts in Tirana, and at the same time plays an active role in the Albanian painting and photography.

 

Kurator arti, organizator i një sërë punëtorive të ndryshme, bashkë-krijues i  një sërë eventesh në disa shtete. Aktualisht jep mësim në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë dhe në të njejtën kohë luan një rol aktiv në pikturën dhe fotografinë shqiptare.

 

 

Festival Events

 

Festival Guests