Awards Docutiff
PDF Print E-mail

 

FEATURE JURY

composed by Rada Šešic (Croatia), Agostino Ferrente (Italy) and Nikola Vukcevic (Montenegro)

awards:

 

BEST FEATURE FILM

Tempestad by Tatiana Huezo | 2016 | Mexico | 105'

 

The director who takes the audience on a contemplative and cinematically superb, poetic journey of exploring fear, corruption, social injustice and above all - the human strength to deal with and overcome misfortune of someone's destiny.

 

Regjisori, i cili e çon audiencën në një udhëtim kinematografik të gjatë dhe impresionues, në një udhëtim poetik ku eksploron frikën, korrupsionin, padrejtësitë shoqërore dhe mbi të gjitha forcën humane për të përballuar dhe kaluar fatkeqësitë e fatit të dikujt.

 

Best European Feature

Radio Kobani by Reber Dosky | 2016 | Netherlands | 72'

 

Jury awards the film that through powerful, very articulated emotions opens up many important questions, given within very precise and personal directors’  approach through which he made a movie both dramatic and poetic at the same time, telling the drama of the Kurds and the sense of “resilience”.

 

Juria vlerëson filmin, i cili përmes emocioneve shumë të fuqishme dhe shumë mirë të artikuluara ngre pyetje shumë të rendësishme të mara nga drejtime precize dhe personale. Këto e frymëzuan atë të bëjë një film dramatik dhe poetik në të njëjtën kohë duke treguar dramën e Kurdëve për të rezistuar dhe për të rilindur.

 

SHORT & MID-LENGTH JURY

composed by Olympia Mytilinaiou (Greece), Lyubo Yonchev (Bulgaria) and Drita Llolla (Montenegro)

awards:

 

BEST MID-LENGTH FILM

You Can't Hide From The Truth by A.a.V. Amasi | 2016 | UK, Zimbabwe | 30'

A film about the remarkable struggle of a blind father who yearns to make his child's dream come true and make the life of

the whole family easier, encompassing the difficulties he is constantly experiencing.

 

Një film për mundimet e jashtëzakonshme të një babai të verbër, i cili mezi pret për ta bërë ëndrrën e djalit të tij realitet dhe jetën e familjes më të lehtë duke kapërcyer çdo vështirësi që atij vazhdimisht i  del përpara.

 

BEST SHORT FILM

Condrong by Goncalo Almeida | 2016 | Portugal | 10'

 

This film has attracted our attention with its remarkable story and breathtaking image. It was a pleasure to watch this film and to fill the emotion in it, despite the black and white tones in which it is solved.

 

Ky film ka tërhequr vëmendjen tonë me historinë e tij të jashtëzakonshme dhe imazhin mbresëlenës. Ishte një kënaqësi ta shikoje këtë film dhe të përjetoje emocionet që përcillte pavarësisht toneve bardhezi.

 

Best European Mid-Short

My Deadly Beautiful City by Victoria Fiore | 2016 | United Kingdom | 11'

 

The environmental approach of the film shows how the humans need to survive prison itself.

 

Përqasja për temën e mjedisit në film tregon sesi njerëzit duhet të mbijetojnë burgimin e vet.

 

IN ALBANIAN JURY

composed by Elis Mataj, Mikaela Minga and Brenton Kotorri

awards:

 

Best Film in Albanian

Grab my Hand by Andi Bilibani, Fatlinda Daku, Elhame Kastrati | 2016 | Kosovo | 7'

 

For the special power that the images evoke.

 

Për forcën evokuese me të cilën subjekti vjen nëpërmjet imazheve.

 

Special Mention

City of Walls by Eneos Çarka | 2016 | Albania | 22'

 

For the documentation of the structure and balanced point of view.

 

Për dokumentimin e mirëstrukturuar dhe këndvështrimin balancues të subjektit.

 

 

STUDENT JURY

composed by Enxhi Arapi, Franka Lezhja, Gerard Ndoj, Kevin Dervishi and Laured Isufaj

awards:

 

Best STUDENT Film

Do not Come to Europe by P. Joneström, M. Lundberg, H. Pousette | 2016 | Sweden | 12'

 

The engagment of the crew who created this documentary, focuses on the refugees who have escaped from the crisis of the Democratic Republic of Congo by finding shelters in the neighbouring country of Uganda. The physical and emotional abuse was brutally inflicted to the victims, confessions of whose would still carry pain and indescribable trauma. We would listen to their experiences, thoughts and reflections, which were narrated by different age groups – teenagers, adults and middle-aged adults – and expading our point of view.  Despite being away from torture but not being able to excape from poverty, you could notice from their eyes a yerning desire to come to Europe.

 

Angazhimi i kastit, të cilët e kanë realizuar këtë dokumentar, fokusohet tek refugjatët e arratisur nga kriza e Republikës Demokratike të Kongos, që kishin gjetur strehë në shtetin fqinj të Ugandës. Viktimat kishin pësuar brutalisht dhunë fizike dhe emocionale dhe rrëfimet e tyre ishin ende me vuatje dhe traumë të papërshkruar. Mund të dëgjonim nga përjetimet, mendimet dhe reflektimet e tyre, të cilat rrëfeheshin nga breza të ndryshëm – fëmijë, adultë dhe persona të moshës së mesme – duke e zgjeruar këndvështrimin tonë. Ndonëse larg torturës, por jo varfërisë, mund të dallonim në sytë e tyre dëshirën e flaktë për të ardhur në Europë.

 

BEST FRAME JURY

composed by Albes Fusha (Albania), Elton Koritari (Albania) and Jola Llogori (Italy)

awards:

 

Best FRAME

Cinematography by Emo Weemhoff

Stranger in Paradise by Guido Hendrikx | 2016 | Netherlands | 72'

 

This frame, echoing the commercial photography schools of the Eighties, creates an immediate ambiguity in the eyes of the observers. Photography, as we know, does not have a duty to show, but to suggest. By using sometimes the real life multiformat with its indecipherable forms of chaos. If we sharp the look, the term that may be related to some perception of this image is what the British call “Black and white thinking”. The philosophical term is "dichotomous thought". The dichotomous thought is cold, dry, as the negative shets in photography: it divides the reality into light and shadow with a net cut, removing its complexity, ambiguity, muteness, and every nuance. It reasons in terms of "anything or nothing". Thus the frame enucleates a dichotomous exemplification that breaks the image and ironically opens up with dichotomous thinking, the exemplary thought of those who think that things can be just right or wrong, only wholly white or completely black. Because in this complex world where the chromatic, cultural, geographical, emotional and economic diversity is an integral part of the cosmopolitan universe, this image follows with its communicative violence, precisely those who refrain from complexity for its convenience: by exemplifying, cutting, moving, dividing .

To break the fusion sometimes serves a table, a wall, a law.

And this frame tells the drama of the scheme, the division of the world into two, rigid and permanent distinctions. Who's up, who's down, who runs and who's under. By right of birth, for unworthy advantage declared.

And it puts us in face of a reflection: Where we stand..?

 

Ky frame, që ndoshta na kujton një imazh të shkëputur nga një reklamë tipike të viteve '80, krijon një dyzim të menjëhershëm në sytë e vëzhguesit.

Fotografia, siç e dimë, nuk ka për detyrë të tregojë, por të sugjerojë. Edhe duke shfrytëzuar multiformat reale të jetës, kaosin ndonjëherë të padeshifrueshëm të saj. Nëse na duhet të mprehim vështrimin, termi më i përdorur në botën anglo-saksone dhe që mund të lidhet me një farë perceptimi mbi këtë imazh është “black and white thinking”. Në filozofi është një formë mendimi diktonik: i ftohtë, i thatë, pak a shumë si negativat e fotografisë, të cilët ndajnë realitetin në zona të ërrëta dhe të ndriçuara duke shprishur kompleksitetin, ambiguitetin, sfumaturat, lëvizjen. Arsyeton në “gjithshka ose asgjë”. Jemi pra përpara një frame, që çon drejt një forme mendimi të thjeshtëzuar në ekstrem gjë e cila në fund të fundit nuk është edhe aq e rrallë në jetën e përditshme. Bota e sotme, në kompleksitetin e saj, përmban brenda ndryshmëri kromatike, kulturale, gjeografike, emocionale, ekonomike. Këto janë pjesë përbërëse të pashmangshme të këtij universi kozmopolit. Në të kundërt, ky imazh , me violencën e tij vizive, shërben për t’u shmangur nga ky kompleksitet i natyrshëm duke na çuar drejt komoditetit për të thjeshtëzuar.

Mjafton një tavolinë, një mur, një ligj.

Ky imazh na tregon të gjithë dramën e kësaj skeme, në ndarjen e botës në dysh, ndarje neto, të përhershme. Të kujt qëndron lart dhe kujt poshtë, kush e menaxhon atë dhe kush duhet të paguajë më pas. Shpeshherë duke e fituar këtë status me të vetmen meritë të vendlindjes.

Në një farë mënyre, kjo fotografi na vë të gjithëve përpara një refleksioni: nga cila anë të qendrojmë...?

 

MEDIA JURY

composed by Ben Andoni, Sokol Shameti and Nolian Lole

awards:

 

MEDIA AWARD

Pavlensky – Man and Might by Irene Langemann | 2016 | Germany | 99'

 

So far, no one has been able to challenge the new modern totalitarianism, just as he did by himself. The marvelous camera and real story of this man, nowadays symbol in Russia and beyond, serves as true inspiration for engaged artists all over the world. Director, Irene Langerman, understood the spirit of artist himself by following Pavlensky over a long period of time and she was able to mix professionally archive material, also documentaries and various scenes to give the full stature of this character now immortal by her documentary.

 

Askush s’ka mundur ta sfidojë totalitarizmin e ri modern, ashtu si ka bërë ai. Kamera e bukur dhe historia e këtij njeriu, të kthyer në simbol në Rusi dhe jashtë saj, shërben si frymëzim për artistët e angazhuar kudo në botë. Regjisorja, Irene Langerman, kuptoi shpirtin e tij teksa e  ndoqi Pavlensky-n në një periudhë të gjatë kohore dhe diti të ndërthurë materialin arkivor, dokumentar dhe skenat e ndryshme për të dhënë të plotë figurën e këtij personazhi të përjetësuar kështu me dokumentarin e saj.

 

 

Best BALKAN Film

STUDaNTS by Tamara Kotevska | 2016 | Macedonia | 50'

 

The film which depicts the reality of the Balkan students who are facing challenges which not only mold their lives but the future of our countries - narrowing down all options to - staying or leaving. To a promising film maker, an unconventional girl film maker and her debute.

 

Ky film që përshkruan realitetin e studentëve të Ballkanit, të cilët po përballen me sfida të cilat jo vetëm që e formojnë jetën e tyre, por edhe të ardhmen e vendeve te tyre - duke iu kufizuar të gjitha mundësitë - për të qëndruar ose për të lënë vendin. Për një kineaste premtuese, një krijuese e pazakontë e filmave me debutimin e saj.

 

 

Best DEBUT Film

It's Getting Dark by Olga Kravets | 2016 | France | 50'

 

This film shows us very emotionally the loniless of the people that left behind when their loved ones are in prison for political reasons.

 

Ky film tregon në menyrë shumë emocionale vetminë e njerëzve që të dashurit e tyre i kanë të burgosur politikë.

 

AUDIENCE CHOICE AWARD

 

Operation Wedding by Anat Zalmanson-Kuznetsov | 2016 | Israel | 62'

 

 

awardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawards

 

Festival Events

 

Festival Guests