Beyond the Mountain

 

Beyond the Mountain

Matanë malit

 

by MERITA ÇOÇOLI

 

The efforts to integrate; constant work is the formula to success. Difficult, but unquestionably attainable, this is what the protagonists in the documentary talk about. Switzerland gave them a lot, but they did the same for Switzerland as well. Elina Duni, like-motive of this documentary says: “Marvellous Mountains link Albania and Switzerland”. But not only … a documentary for our best, soul, intellect, work, success…

 

 

Përpjekjet për t’u integruar; puna e vazhdueshme është formula drejt suksesit. E vështirë, por pa dyshim e arritshme, kjo është ajo për të cilën flasin protagonistët në dokumentarin “Matanë Malit”. Zvicra iu dha atyre shumë, por edhe  ata bënë të njëjtën gjë për Zvicrën gjithashtu. Elina Duni, si motivi i këtij dokumentari thotë: “Malet e  mrekullueshme lidhin Shqipërine dhe Zvicrën”. Por jo vetëm... një dokumentar për më të mirën tonë, për shpirtin, intelektin, punën, suksesin...

 

2015 | Macedonia | 41’

 

Festival Events

 

Festival Guests