Jovica and his teeth

 

Jovica and his teeth

Jovica dhe dhëmbët e tij

 

by TANJA BRZAKOVIC

 

Jovica (19) lives in Kosovo, in Serbian enclave, in village situated in the mountains. His family: 11 brothers and sister, mother and father, live on the social help and child allowance. With cutting and selling the logs Jovica can’t contribute a lot to the improvement of their life standard. This is why he has to find better job.

Jovica 19-vjeçar jeton në Kosovë, enklavën serbe, në një fshat që gjendet në male. Familja e tij, 11 vëllezërit e motra, nëna dhe babai, jetojnë me ndihmë sociale dhe asistencën për fëmijët.

Me prerjen dhe shitjen e trungjeve, Jovica s’mund të bëjë shumë për përmirësimin e standardit të tyre të jetesës. Kjo është arsyeja duhet të gjejë  një punë më të mirë.

 

2015 | Serbia | 58’

 

Festival Events

 

Festival Guests