Balkan Blues Stories from Mostar

 

Balkan Blues Stories from Mostar

Historitë e muzikës ballkanike bluz nga Mostari

 

by Lucio DE CANDIA

 

This collection of upliſting conversations with musicians and artists explicates the social and cultural tensions in Mostar, a city caught between a difficult past and an uncertain future. Featuring the MostarSevdah Reunion multiethnic band, founded aſter the end of the war in the former Yugoslavia.

 

 

 

Ky koleksion bisedash frymëzuese me muzikantë dhe artistë shpjegon tensionet sociale dhe kulturore në Mostar, një qytet i gjendur mes të shkuarës së vështirë dhe të ardhmes së pasigurt. Në qendër të tij gjendet grupi multietnik “Mostar Sevdah Reunion”, i krijuar pas përfundimit të luſtës në ish-Jugosllavi.

 

2016 | Italy | 35’

 

Festival Events

 

Festival Guests