Awards Docutiff
PDF Print E-mail

AWARDS

DOCUTIFF 2016

 

 

 

The international Feature Jury composed by

Andreas Voight (Germany), Noemi Schory (Israel) and Andrea Lodovichetti (Italy)

decided to award:

 

 

BEST FEATURE DOCUMENTARY

Sonita by Rokhsareh Ghaemmaghami | 2015 | Germany, Switzerland, Iran | 90'

 

“Sonita” is a powerful and strong story, wonderfully narrated. The movie and the way the protagonist goes through her life and its circumstances, gives us not only an information of what living and surviving in a society surrounded by war means: it bring us an emotional understanding of it, and also a clear view of the cultural background of today's life in Afghanistan and Iran. But what we found outstanding in this story is the personal involvement of the director: with her tender sensitivity, Rokhsareh Ghaemmaghami drives both the story and the young Sonita, together with all of us, through a painful but liberating path. If it’s true that a "hidden" intrusion could have ruined the movie, here the sincerity of the director who did not hide her involvement, makes this work extremely interesting and induces us thinking about the complicated relationship between the documentary filmmaker and the filmed subject.

 

"Sonita” është një histori e fuqishme, e treguar mrekullueshëm. Vetë filmi dhe mënyra se si janë të zhvilluara rrethanat dhe gjithçka kalon në jetën e saj protagonistja, na tregon jo vetëm për mënyrën e mbijetesës në një shoqëri në periudhë lufte  do të thotë: që sjell tek ne një kuptim emocional për të dhe gjithashtu një pamje të qartë të bagazhit kulturor të jetës në Afganistan dhe Iran. Por ajo çfarë ishte për t’u vlerësuar ishte përfshirja personale e regjisorit me ndjeshmëri delikate. Rokhsareh Ghaemmaghami i drejton të dyja, edhe historinë edhe Sonitën e re, bashkë me të gjithë ne, drejt një rruge të dhimbshme, por çliruese. Nëse është e vërtetë që një ndërhyrje "e fshehtë" mund ta shkatërronte filmin, sinqeriteti i regjisores, që nuk e fsheh përfshirjen e saj, bën që kjo punë të jetë mjaft interesante dhe na shtyn ne që të mendojmë për marrëdhënien e komplikuar midis regjisores së dokumentarit dhe temës së filmit.

 

∆  ∆  ∆

 

 

 

SPECIAL MENTION

for cinematography

 

Exotica, Erotica, Etc. by Evangelia Kranioti | 2015 | France, Greece, Finland | 73'

 

“Exotica, Erotica, etc.” is visually brilliant. It is poetic, immediate and exciting mostly due to the great cinematography work the director Evangelia Kranioti made by her own. It’s definitely surprising watching such a great camera work in a documentary. The special mention of the jury for the best photography couldn’t be more deserved than in here.

 

“Ekzotike, Erotike, etj.” është vizualisht brilant. Është poetik, i menjëhershëm dhe emocionues dhe e gjitha kjo falë punës së madhe kinematografike të regjisores Evangelia Kranioti.  Është definitivisht surprizuese të shikosh një punë të mrekullueshme me kameran në një dokumentar. Përzgjedhja nga juria për fotografinë më të mirë nuk mund të ishte më e merituar se te ky dokumentar.

 

∆  ∆  ∆

 

BEST EUROPEAN FEATURE

Exotica, Erotica, Etc. by Evangelia Kranioti | 2015 | France, Greece, Finland | 73'

 

∆  ∆  ∆

 

 

 

The international Mid Length & Short Jury composed by

Igor Prassel (Slovenia), Nita Deda (Kosovo) and Ira Kormannshaus (Germany)

decided to award:

 

 

BEST MID LENGTH DOCUMENTARY

End of the World (Fundi i Botës) by Monika Pawluczuk | 2015 | Poland | 40'

 

One night in the town of Lodz, through the eyes and ears of a radio host, an emergency call officer and a taxi driver, made us voyeurs of a state of mind of a lonely, dehumanized big city citizen.

 

Një natë në qytetin e Lodz, parë me sytë dhe veshët e një moderatori të radios, një zyrtari të thirrjeve emergjente dhe një shoferi taksie, na bëri kuriozë të një gjendje shpirtërore të qytetarit të vetmuar dhe të çnjerëzuar të qytetit të madh.

 

∆  ∆  ∆

 

 

BEST SHORT DOCUMENTARY

Eye for an Eye (Sy për Sy) by Steve Bache, Mahyar Goudarzi, Louise Peter | 2016 | Germany | 4'

 

A skillfully executed portrait of a killer and his terrible crime in animated rotoscopy, depicts a twisted mind motivation and consequences of an insane act of killing realized by these three students at the Filmakademie Baden-Württemberg in Germany.

 

Një portret i një vrasësi dhe krimit të tij të tmerrshëm i ekzekutuar me mjeshtëri në teknikën e animacionit, film që tregon një motivim të mendjes së marrë dhe pasojat e aktit të çmendur të vrasjes realizuar nga këta tre studentë të Filmakademie Baden-Württemberg në Gjermani.

 

 

∆  ∆  ∆

SPECIAL MENTION

The Reflection of Power (Pasqyrimi i Pushtetit) by Mihai Grecu | 2015 | France | 9'

 

For its remarkably refreshing glimpse of the urban landscape of totalitarian North Korea and its monuments of delusion, and the obvious ending the director so bravely predicts.

 

Për një paraqitje mrekullisht freskuese të peizazhit urban të Koresë Veriore totalitare dhe monumenteve të tij të deluzionit si dhe fundit të qartë që regjisori me aq guxim parashikon.

 

∆  ∆  ∆

 

BEST EUROPEAN SHORT

Minor Border (Kufiri i Vogël) by Lisbeth Kovacic | 2015 | Austria | 25'

 

A strong cinematography-driven reflection on borders past and present as well as a rarely sensible use of music make these thoughts - turned - images the best European film in this festival.

 

Një reflektim i fuqishëm kinematografik për kufijtë të kaluar dhe të tashëm dhe një përdorim i rrallë i ndjeshëm i muzikës i bën këto mendime të kthyera në imazhe filmin më të mirë evropian në këtë festival.

 

 

∆  ∆  ∆

 

 

 

The international in Albanian Jury composed by

Mladen Vušurović (Serbia), Stratis Chatzielenoudas (Greece) and Mit’hat Fagu (Albania)

decided to award:

 

 

BEST IN ALBANIAN DOCUMENTARY

There Was a Time (Ka një Mot) by Donjetë Berisha | 2015 | Albania | 8'

 

The film was well constructed with strong visuals. We are impressed by the simplicity of the film and the subject which the filmmaker presented with a very sensitive way. We need films which presents disturbing issues such as violence against women and promote gender equality especially in our region.

 

Filmi ishte ndërtuar në një bazë të fortë vizuale. U impresionuam nga thjeshtësia e filmit dhe subjekti që regjisorja prezanton në një mënyrë sensitive. Ne kemi nevojë për filma që paraqesin tema shqetesuese siç është dhuna ndaj grave dhe të promovojmë kështu barazinë gjinore në rajonin tonë.

 

∆  ∆  ∆

 

 

SPECIAL MENTION

 

My Grandmother (Gjyshja ime) by Jurgen Agushi | 2014 | Albania | 30'

For love between countries and people, especially for Albania.

 

Për dashurinë midis shteteve dhe njerëzve, sidomos për Shqipërinë.

 

Someone knocks... (Dikush troket…) by Zhejniva Garo | 2015 | Albania | 30’

For showing us how deeply emotional and vulnerable human species are in a highly cinematic way.

 

Për të treguar se sa emocional dhe të pambrojtur janë qeniet njerëzore në një kendvështrim të lartë kinematografik.

 

∆  ∆  ∆

 

 

 

The Frame Award Jury composed by

Albes Fusha, Elton Koritari and Soela Zani

decided to award:

 

BEST FRAME

Shoulder the Lion (Përqafo Luanin) by Erinnisse Heuer and Patryk Rebisz | 2015 | USA, France, Ireland | 75'

Cinematography by Patryk Rebisz

 

The first thing you see immediately in this picture, is not exactly what it seems ... barriers between us and the subject. Photography is a necessary tension to make it operate beyond the context from which it was disconnected.  This imaginary barrier but also clear in the composition of photography is a pretty good game shades , and the attention to go naturally in oneiric  , fictional plan and makes us feel like we are in a dream .  "The photography can’t show, the photography must suggest" - said Ferdinando Scianna. So let us go for a moment in her game, let's take a little suspicion provocative image, for real: What if, for example, reality is on the other side of our imaginary plan..? In a world of inverted so, the subject of photography will perceive the limits of our world. Paradoxes of a society that makes us go in the endless road of the communication, in the other side bring to us loneliness and individuality. To every one of us this picture will suggest something. Of course this is probably more difficult for those who have seen the film, a film that is worth mentioning in this regard for his picture pretty mellow and modern. It was a very hard contest and I believe the three of us had a chance to experimentalism once. Again that if it is true that the film is 24 pictures per second, on the contrary, the picture never have the purpose to document reality, it aims to document humane conditions through vision and imagination of an author.

 

Gjëja e parë që shohim menjëherë në këtë fotografi është pikërisht ajo që nuk duket: barriera mes nesh dhe subjektit. Fotografia ka një tension të nevojshëm që ta bëjë atë të funksionojë përtej kontekstit nga i cili është shkëputur. Kështu, kjo barrierë imagjinare, por e qartë në kompozimin e fotografisë nëpërmjet presionit shtytës të subjektit dhe një lojë mjaft të mire dritëhijesh, bëhet motiv që natyrshëm në këtë mënyrë vëmëndja të spostohet në një plan onirik, imagjinar, si të ndodhemi pra në një ëndërr. “Fotografia nuk duhet të tregojë, duhet të sugjerojë” – thoshte Ferdinando Scianna. Pra, le të hyjmë pak, një çast në lojën e saj, le të marrim për pak dyshimin provokues të imazhit për të vërtetë: Po sikur për shembull, realiteti të ndodhet në anën tjetër të planit tonë imagjinar...? Në një botë kështu të përmbysur subjekti i fotografisë do perceptonte limitet e botës tonë. Paradokset e një shoqërie që shtyn në trajektorë pafund komunikimi dhe krijon, në të kundërt, vetem vetmi dhe individualitet. Gjithkujt prej nesh kjo fotografi do t’i sugjerojë diçka. Natyrisht kjo gjë është ndoshta më e vështirë për ata që kanë parë filmin, një film që vlen për t’u përmendur në këtë aspekt për fotografinë e tij mjaft të arrirë dhe moderne. Ishte nje konkurs mjaft i vështirë ku besoj të tre ne patëm shansin të eksperimentonim edhe një herë që nëse është e vërtetë që filmi është 24 fotografi në sekondë, në të kundërt, fotografia asnjëherë nuk ka për qellim të dokumentojë realitetin, përkundrazi synon të dokumentojë konditat humane nëpermjet vizionit dhe imagjinatës së një autori.

∆  ∆  ∆

 

The Media Jury composed by

Ben Andoni (editor in chief “Milosao”), Alda Bardhyli (editor in chief “Saras”) and Jonida Hitoveizi (editor in chief of Pasqyre.al) decided to award:

 

MEDIA AWARD

The Russian Woodpecker (Qukapiku Rus) by Chad Gracia | 2015 | Ukraine, UK, USA, Finland | 80'

 

The media jury decided unanimously to give the award to “The Russian Woodpecker”, as a product which bears within continuous updating search for the truth. In a society which is moving constantly towards new collisions, this documentary highlights the importance of history in these conflicts silent and gives the example of a deep investigation not only artistic. The film is a homage of the truth and opens a new vision of historical research reports. And an example to show that media continue to be the first that builds new reports.

 

Juria e medias vendosi në menyrë unanime të vlerësoj me çmim "Qukapikun Rus" si një prodhim, që mbart brenda kërkimin e vazhdueshëm për të vërtetën. Në një shoqëri e cila po shkon vazhdimisht drejt përplasjeve të reja, ky dokumentar nxjerr në pah rendësinë që ka historia në këto konflikte të heshtura dhe jep shembullin e një investigimi të thellë, jo vetem artistik. Filmi është një homazh për të vërtetën dhe hap një vizion të ri të raporteve të kërkimit historik dhe një shembull se media vazhdon të jetë pararoja që ndërton raporte të reja.

 

∆  ∆  ∆

 

 

BEST BALKAN FILM

Rotten (I Kalbur) by Mehmet Selcuk Bilge | 2015 | Turkey | 18'

 

For the courage dealing with sensitive themes and strong narrative through powerful images.

 

Për kurajon që të përballosh temat e ndjeshme dhe tregimet e forta përmes imazheve të fuqishme.

 

∆  ∆  ∆

 

 

BEST DEBUT FILM

Wild Flower (Lulja e Egër) by Fathia Bazi | 2016 | Netherlands | 54'

 

For the sensitivity with which the authors represented a Sworn Virgin and her objective view of the character’s world.

 

Për ndjeshmërinë e autorit duke na prezantuar një burrneshë dhe për vështrimin e saj objektiv mbi botën e karakterit.

 

∆  ∆  ∆

 

AUDIENCE CHOICE AWARD

Mr. Gaga (Z. Gaga) by Tomer Heymann | 2015 | Israel, Sweden, Germany, Netherlands | 100'

 

∆  ∆  ∆

 

 

INTERNET VOTE

See you in the Morning (Shihemi në Mëngjes) by Alma Zekollari | 2014 | Greece, Albania | 15'

 

 

 

awardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawardsawards

 

Festival Events

 

Festival Guests