Awards - TIFF 14'th edition
PDF Print E-mail

 

AWARDS

14th edition TIFF 2016

FEATURE JURY

composed by Darko Basheski (Macedonia), Visar Morina (Germany) and Mehdi Abdollahzadeh (Switzerland)

awards:

 


BEST FEATURE FILM

Hear the Silence by Ed Ehrenberg |2015| Germany | 94'

For its wonderful achievement in depicting a real-time war trauma effect story within framework of unpredictable continuous human interaction.

Për arritjen e mrekullueshme, për paraqitjen e një historie, ku shihen traumat e vërteta të luftës brenda kornizës së ndërveprimit të vazhdueshëm e të paparashikueshëm njerëzor.

 

BEST DIRECTOR

Claudio Caligari

Don't Be Bad |2015| Italy | 104'

The film takes us into the 90’ and takes in focus two characters, who are trying to find their place in society. It is also characterized by consistency during the story development, because they don’t deviate attention from the time they live on.

Filmi na dërgon në vitet 90’ dhe ka në fokus dy personazhe, të cilët janë në kërkim të gjetjes së vendit të tyre në shoqëri. Një konsekuencë në tregimin e ngjarjes duke mos e humbur vëmendjen në kohën që ata jetojnë.

 

BEST SCREENPLAY

Zymber Kelmendi

Home Sweet Home by Faton Bajraktari |2016| Kosovo | 90'

The screenplay manages to question the moral standards of the society. The screenwriter, masterly, reveals an entire society by presenting the story inside a sole house.

Skenari arrin të vërë në pikëpyetje standartet morale të një shoqërie si dhe me mjeshtëri skenaristi shpalos një shoqëri të tërë duke e mbajur gjithë historinë brenda një shtëpie.

 

BEST CINEMATOGRAPHY

Roey Roth

Weddingdoll by Nitzan Gilady |2015| Israel | 82'

This film gets this award for the best camera work, for a great pursue of the narration with e perfect frame and color concept, without ever losing the sense of reality.

Për kameran më të mirë, për një ndjekje të narracionit me një kuadër shumë të përsosur dhe me koncept ngjyrash, pa e humbur kurrë sensin e realitetit.

 

BEST EDITING Luc Barnier

Emre Konuk

The Apprentice by Emre Konuk |2015| Turkey | 86'

For editor’s outstanding contribution to creativity in narrative of the film.

Për kontributin e padiskutueshëm krijues të montazhierit dhe mënyrën e rrëfimit në film.

 

*****

 

FIPRESCI JURY

composed by Kaj Van Zoelen (Netherlands), Elsa Demo (Albania), Evgeny Maizel (Russia)

awards:

 

 

Home Sweet Home by Faton Bajraktari |2016| Kosovo | 90'

For a convincing deconstruction of the war myth of our time in a darkly absurd way.

Shqyrtim bindës i mitit të luftës në kohën tonë, nëpërmjet një mënyre absurde dhe të errët.

 

*****

BEST EUROPEAN FEATURE FILM

composed by 5C project: Mariana Hristova (Bulgaria), Rhiannon Wain (United Kingdom), Galina Maksimović (Serbia), Andrei Şendrea (Romania) and Özge Özdüzen (Turkey)

awards:

 

Don't Be Bad by Claudio Caligari |2015| Italy | 104'

For its consistent and well-structured screenplay, empowerment shown though its precise iconography, rich cinematic means and the universal dimension of an intimate story.

Për skenarin e qëndrueshëm dhe të mirë-strukturuar, fuqizimin e treguar përmes ikonografisë së saktë, mjetet e pasura kinematografike dhe dimensionin universal të një historie intime.

 

*****

SHORT FICTION JURY

composed by Jamie Donoghue (United Kingdom), Asimina Proedrou (Greece) and Arben Lami (Albania)

awards:

 

BEST SHORT FILM

Adaptation by Bartosz Kruhlik | 2016 | Poland | 24'

For its drama and the truthful interpretation of the actor, the director wisely makes us part of the family problems, in nowadays society with a universal and emotional theme.

Për dramaturgjinë dhe lojën me vërtetësi të aktorëve, ku regjisori me inteligjencë na fut brenda problemeve të familjes në shoqërinë e sotme me një temë universale dhe plot emocion.

 

BEST SHORT FICTION

Limbo by Konstantina Kotzamani | 2016 | Greece | 30'

A film created full of symbols and metaphors, where the director with keen intuition takes us to an unreal world with a meaningful message.

Një film i ndërtuar në simbole dhe metafora ku regjisorja me intuitë na çon në një botë irreale me një mesazh kuptimplotë.

 

SPECIAL MENTION

Said's Cremation by Julien Sicard | 2015 | France | 29'

A realistic film where the director gets within some minutes to contrast the conflicts between two cultures. A film in which the cast with their interpretation experiences the reality of the time.

Një film realist ku regjisori arrin brenda minutave të këtij film të ballafaqojë konfliktet midis dy kulturave. Filmi ka një kast aktorësh që me lojën e tyre përjetojnë realitetin e kohës.

 

 

*****

SHORT ANIMATION, DOCUMENTARY & EXPERIMENTAL JURY

composed by Lydia Papadimitriou (United Kingdom), Daniel Knebl (Chzechia) and Eno Milkani (Albania)

awards:

 

BEST SHORT ANIMATION

Merlot by Marta Gennari, Giulia Martinelli | 2016 | Italy | 6'

Merlot because of its playful and imaginative use of framing to offer a retelling the story of Little Red Riding Hood. Its distinguished style of animation is full of little surprises that engage and entertain the spectator.

Merlot vlerësohet për përdorimin e gjallë dhe plot imagjinatë të kuadrit, duke ofruar një tregim të ri të historisë së Kësulëkuqes. Stili i  shquar i filmave vizatimorë vjen plot me surpriza që përfshijnë dhe zbavisin spektatorin.

 

 

BEST SHORT DOCUMENTARY

Football Brothers by Marcin Filipowicz | 2015 | Poland | 28'

Football Brothers for its observational style and ability to bring us close to the young boys’ ambitions to become footballers. Low key, humble and yet insightful, the film is remarkable for the naturalness of the boys’ presence who seem to forget that they are being filmed.

“Football Brothers” vlerësohet për stilin e tij vëzhgues dhe aftësinë për të na treguar nga afër ambiciet e djemve të rinj për t’u bërë futbollistë. Të kufizuar, të përulur, por përsëri mendjemprehtë, filmi shquhet për natyrshmërinë e djemve, që duket se harrojnë që janë duke u filmuar.

 


BEST SHORT EXPERIMENTAL

Subotika: Land of Wonders by Peter Volkart | 2015 | Switzerland | 13'

Subotika because of the inventive, humorous and surrealistic way in which it constructs a futuristic world inspired by 1960s postcards and images. Its intelligent combination of different techniques, including live shooting photography and animation, creates a very accomplished film that uses irony to offset the bleakness of its fictional world and leave the spectator with a good feeling.

Subotika për mënyrën krijuese, surrealiste dhe plot humor, në të cilën ndërtohet një botë e së ardhmes, frymëzuar nga kartolinat dhe imazhet e viteve ‘60. Kombinimi inteligjent i teknikave të ndryshme, duke përfshirë këtu fotografinë në lëvizje dhe filmin vizatimor, krijon një film shumë të realizuar, që përdor ironinë për të mënjanuar zymtësinë e botës së saj imagjinare dhe i lë spektatorit një përshtypje të mirë.

 

 

*****

BEST EUROPEAN SHORT FILM

composed by 5C project: Mariana Hristova (Bulgaria), Rhiannon Wain (United Kingdom), Galina Maksimović (Serbia), Andrei Şendrea (Romania) and Özge Özdüzen (Turkey)

awards:

 

 

Picnic by Jure Pavlovic | 2015 | Croatia | 13'

For its original approach to a well versed topic, for the craftsmanship of storytelling, and emotional delicacy.

Për qasjen fillestare në një temë të përgatitur mirë, për aftësitë e rrëfimit, dhe delikatesën emocionale.

 

 

*****

IN ALBANIAN INTERNATIONAL JURY

composed by Derya Durmaz (Turkey), Stefano Romano (Italy) and Dejan Trajkoski (Macedonia)

awards:

 

 

BEST FILM IN ALBANIAN

Lost Exile by Fisnik Maxhuni | 2016 | Kosovo, Switzerland | 29'

We choose the film Lost Exile as the best film in the Albanian Short Film category for having all the elements of filmmaking in place, starting from the story to script, from creating a visual language that fits the scrip to good sound design and economic use of music. With these elements in place, the film achieves to make the audience feel the anxiety and suspense that the main characters are feeling.

Kemi zgjedhur filmin “Lost Exile” si filmin më të mirë në kategorinë Albanian Short Film sepse ka të gjitha elementet e xhirimit të një filmi të mirëfilltë, duke filluar nga historia te skenari, nga krijimi i një gjuhe vizuale që i përshtatet edhe kompozimit të tingujve dhe përdorimin me vend të muzikës. Duke pasur këto elemente në nivelet e duhura, filmi arrin ta bëjë shikuesin të ndiejë ankthin dhe pasiguritë që personazhet kryesore po përjetojnë.

 

SPECIAL MENTION

The Dog Killers by Ergys Meta | 2016 | Albania | 15'

“Dog Killers” is visually wise film with stunning use of color, light and shadows reminding us of the inevitable circle of life and death.

"Vrasësit e Qenve" është një film vizualisht i goditur me përdorim mbresëlënës të ngjyrave, të dritë-hijes që na kujton ciklin e pashmangshëm të jetës dhe të vdekjes.

 

 

*****

STUDENT FILM JURY

composed by Joti Ejlli (Albania), Naser Shatrolli (Kosovo) and Belina Jano (Albania)

awards:

 

BEST STUDENT FILM

Tenderness by Emilia Zielonka | 2016 | Poland | 25'

There is short time for making decisions and the rest to regret. This life is all about love, passion, and fear... Fear of losing, fear of loving, fear of the unknown fear of responsibility. A film with a very sharp line of storytelling, a well set plot, brilliant acting and breathtaking scenes. Very good use of cinematography to bring us in this absurd situation of the characters and yet painful. A fresh and a unique point of view in the topic in itself yet transmitting huge and powerful emotional decisions that we have to deal ourselves. A reminder on how strong and fragile we human beings are.

Nuk kemi shumë kohë për të marrë vendime dhe shumë pengje. Kjo jetë flet për dashurinë, pasionin, dhe frikën... Frika nga humbja, frikë të dashurojmë, frika e frikës së panjohur të “përgjegjësisë”. Një film me një linjë shumë të mprehtë rrëfimi, një subjekt në vijueshmëri të mirë, aktrim i shkëlqyer dhe skena që të lënë pa frymë. Me një përdorim shumë të mirë të kinematografisë, na sjell në këtë situatë absurde të personazheve, njëkohësisht edhe e dhimbshme. Përcjell një pikëpamje të re dhe unike në temën e trajtuar dhe transmeton vendime të mëdha dhe të fuqishme emocionale, të cilat detyrohemi t’i marrim vetë. Na kujton se sa të forta dhe të brishta jemi ne, qeniet njerëzore.

 

SPECIAL MENTION

State of Emergency by Tarek Roehlinger | 2016 | Germany | 12'

There is a reason why a human life is worth more than military uniforms. Modern time man is not a ridiculed luggage or the cause of global dirty games. Urban Life and the confrontation with fears, civility and civic order in a mixed society at a French neighborhood, makes characters to find themselves in the trap of a global misunderstanding. And then comes a drunken citizen to eliminate this global intoxication with a gun improvised by his own hands, and with the idea to untune evil ticking in military uniform.

Është një arsye e vetme që jeta e njeriut ka vlerë më shumë sesa uniforma ushtarake. Njeriu i kohës moderne nuk është valixhe përtallëse dhe shkaktar i lojërave të pista globale. Jeta urbane dhe përballja me frikën, me qytetarinë dhe rendin qytetar tek një shoqëri e përzier brenda një lagjeje francize, e cila gjendet në kurthin e një keqkuptimi global. Dhe vjen një qytetar i dehur, që do ta vrasë këtë dehje globale duke improvizuar me duar armën, me idenë për të çakorduar të keqen e kurdisur brenda uniformës ushtarake.

 

 

*****

VIDEO ART JURY

composed by Steve Piccolo (USA), Bruno Muzzolini (Italy) and Vladimir Myrtezaj (Albania)

awards:

 

BEST VIDEO ART

Anarchy by Fani Zguro | 2014 | Albania | 10’

A readymade of media documents from the past that somehow combine to trigger reflections on the present. The dictation of the definition of ‘anarchy’ becomes a contradiction in terms. The viewer is prompted to search for the roots (ethnic, economic, generational) of disorder in the world.

Dokumente të gatshme të Medias nga e kaluara që në njëfarë mënyre kombinohen për të nxitur reflektime mbi të tashmen. Përkufizimi i fjalës "anarki" kthehet në një kontradiktë termash. Shikuesi nxitet të kërkojë rrënjët (etnike, ekonomike apo të brezave), rrënjët e rrëmujës në botë.

 

 

*****

 

BEST PANORAMA FILM

My Feral Heart by Jane Gull | 2016 | United Kingdom | 83'

 

 

*****

BEST BALKAN FILM

Shooting Star by Lyubo Yonchev | 2015 | Bulgaria | 28'

 

 

*****


BEST DEBUT FILM “Ron Holloway”

We Don't Bury Animals by Thibaut Charlut | 2016 | France | 30'

 

 

*****


MEDIA JURY

composed by Alda Bardhyli, Alma Mile, Anisa Ymeri, Ben Andoni, Beti Njuma, Fatmira Nikolli and Jonida Hitoveizi

awards:

 

BEST MEDIA FILM

Klezmer by Piotr Chrzan |2015| Poland | 95'

In the film of the Piotr Chrzan, Media’s Jury estimated the treatment of a past subject throw an very interesting angle, where Jews are real victims in front of suspicious moral feeling of a people which have in its shoulder the bad reaction to this population. Media praises also the fact that struggle between mercy and rewards finds a very interesting solution.

Në filmin e Piotr Chrzan juria vlerësoi trajtimin e një teme në një kënd shumë interesant, ku hebrenjtë janë viktimat e vërtetë të heshtur, përballë këndvështrimit dyshues moral, të një populli që i rëndon shumë sjellja ndaj hebrenjve dhe ku lufta mes mëshirës dhe premtimit të shpërblimit gjen një zgjidhje tepër interesante.

 

*****

 


AUDIENCE CHOICE AWARD

 

At the Border by Laurent Rouy | 2016 | Serbia | 17'

 

Festival Events

 

Festival Guests