Workshops and seminars
PDF Print E-mail

WORKSHOP / SEMINAR / ROUND TABLE

11th Edition of TIFF 2013

Workshops and seminars will continue to be an integral part of this edition:

- MAKING MOVIES seminar held by Katriel Schory, President of Israel Film Fund


- COLLABORATION BETWEEN NEW CINEMATOGRAPHERS AND THE VALUE OF CO-PRODUCTION by Ben Gibson, director of London Film School


- FILM MARKET & DISTRIBUTION seminar by Esther Cabero, coordinator of KIMUAK


- THE FUTURE OF FILM FESTIVALS AND NEW CHALLENGIES – round table by Esther Cabero, Antonello Novellino, Víctor Manuel Muñoz García, Sergio Stagno, Arben Zharku, Elektra Venaki, Fabrizio Ferrari, Vjosa Berisha.


- THE DIACHRONIC EVOLUTION OF SOCIAL LIFE THROUGH CINEMA - Workshop based on illustrations and analysis of Kinostudio "New Albania" movies.

Directed by Ph.D. Julian BEJKO, Dept. of Sociology, University of Tirana.

 

 

 

WORKSHOP / SEMINAR / ROUND TABLE

11th Edition of TIFF 2013

Workshop dhe seminaret do të vazhdojnë të jenë pjesë e pandarë edhe e këtij edicioni:

- TË BËSH FILMA seminari do të mbahet nga Katriel Schory, President i Izraeli Film Fund


- MBI BASHKËPUNIMIN NDËR KINEASTËT E RINJ DHE VLERAT E KOPRODUKSIONIT nga Ben Gibson, drejtori i London Film School


- TREGU I FILMIT & DISTRIBUCIONI seminar nga Esther Cabero, koordinatore e KIMUAK.


- E ARDHMJA E FESTIVALEVE TË FILMIT DHE SFIDAT E REJA round table me Esther Cabero, Antonello Novellino, Víctor Manuel Muñoz García, Sergio Stagno, Arben Zharku, Elektra Venaki, Fabrizio Ferrari, Vjosa Berisha.


- DIAKRONIA E NDRYSHIMIT SHOQËROR PËRMES KINEMASË - Workshop bazuar në ilustrime dhe analiza rreth filmave të Kinostudios “Shqipëria e Re”.


Drejtuar nga Dr. Julian Bejko, Departamenti i Sociologjisë, Universiteti i Tiranës.

 

Festival Events

 

Festival Guests